09.00 – 10.00 
 Kayıt

10.00 – 10.30
Açış Konuşmaları 

Hülya Küçükaras – Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Cem Ersoy – Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
Birkan Sarıfakıoğlu – Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Rıza Atasoy – TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

10.30 – 11.00  Sunuş
Bir Bilgisayar Mühendisinin Portresi

Taylan Özgür Yıldırım – BMO Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu Sözcüsü


Bilgisayar Mühendisleri Odası, meslektaşlarımızın durum ve beklentilerini saptamak amacıyla 2017 sonlarında profil belirleme anketi düzenledi. Binlerce üyemize ulaştığımız ankete verilen yanıtlarla “bilgisayar mühendisi kimdir” sorusuna yanıt aranırken meslektaşlarımızın bugüne ve geleceğe ilişkin yorumları, kaygıları, görüşleri derlendi. Anket sonuçları, Bilgisayar Mühendisleri Kurultayında açıklanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

11.00 – 11.15 
Ara

11.15 – 13.00  Açıkoturum
 Üniversiteler ve Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitimi 

BÜLENT EPİR Oturumu


Yöneten:
Prof. Dr. Eşref Adalı – İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Kurucu Dekanı
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Levent Akın – Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
Gözde Aras – Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi
Arif Cevizci – Mikron Eğitim Danışmanlık Mühendislik
Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural – ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi


Üniversitelerimizin Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerindeki eğitimin içeriği ve hedeflenen niteliğe uygunluğu, öğretim üyelerinin, bilişim kesimi ve öğrencilerin beklentileri dile getirilerek irdelenecek; akreditasyon, mesleki sertifikalar, uzaktan eğitim, yurtdışına beyin göçü gibi konular ele alınarak BMO’nun ve iş çevrelerinin üniversitelerle işbirliğine ilişkin öneriler geliştirilecek.

13.00 – 14.00 
Ara

14.00 – 15.00  Açıkoturum
 Kamunun Bilgisayar Mühendisleriyle Sınavı 

Yöneten:
Güler Sağıt – İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı
Konuşmacılar:
Dr. Ayşegül Donmaz – Bilgisayar Mühendisi (THY’den Emekli)
Dr. Aylin Akça Okan – ATOS Ankara Projeler Grup Yöneticisi


Kamu kesiminde çalışan bilgisayar mühendislerinin çalışma koşullarının ele alınacağı açıkoturumda kamu istihdam politikaları, meslek tanımları, kadro ve kontenjan sorunları, taşeronlaşma gibi konular, kamu bilişim uygulamalarının geliştirilme süreçleri ve kamu hizmetlerinin niteliği de gözetilerek tartışılacak.

15.00 – 16.30  Açıkoturum
Mesleki Düzenlemeler, Mesleki Denetim ve İmza Yetkisi 

Yöneten:
Birkan Sarıfakıoğlu – Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Konuşmacılar:
Funda Çetintaş – ISACA İstanbul Chapter Başkanı
Prof. Dr. Halit Oğuztüzün – ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
E. Orhan Örücü – Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi


Kamu ve özel kesimde bilişim alanında üretilen hizmet, süreç ve sistemlerin niteliği, güvenilirliği, işlevselliğinin ölçülmesi ve kamu adına denetiminde uyulması beklenen ulusal ve uluslararası düzenlemeler, standartlar ve kılavuzlar belirtilecek; TMMOB ve diğer meslek odaların uygulamaları ışığında Bilgisayar Mühendisleri Odasının mesleki denetim için izleyebileceği yol ve yöntemler tartışılarak Oda üyelerinin üstlenmesi gereken sorumluluklar ve sahip olması gereken yetkinlikler ortaya konacak.

16.30 – 16.45 
Ara

16.45 -18.00  Forum
Çalışma Yaşamında Bilgisayar Mühendisi 

Kolaylaştırıcı:
Dr. Arif Koşar – Bilgisayar Mühendisi, Gazeteci


Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye’de de çalışma yaşamı yeni düzenlemeler, planlamalar ve stratejilerle değişime uğruyor.

Bilgisayar mühendisleri bir yandan kendi ürettikleri teknolojilerle iş yaşamını dönüştürürken, kendileri de bu dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında geliyor. Yeni çalışma biçimleri ve çalışma düzenini bilgisayar mühendisleri nasıl algılıyor, nasıl yaşıyor? İşsizlik yanlış kariyer planlamasının bir sonucu mu? Esneklik bu meslek alanının doğal işleyişi mi? Mesleki deneyim uğruna sigorta primi feda edilebilir mi?

Çalışma ekonomisi uzmanı meslektaşımız Arif Koşar’ın kolaylaştırıcılığında, iş yaşamında bilgisayar mühendisinin konumunu ve sorunlarını tartışıyoruz.

10.00 – 11.00  Çağrılı Konuşmacı
Yapay Zekâ ve Bilgisayar Mühendisinin Sorumluluğu 

Prof. Dr. Cem Say – Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi


Günümüzün gözdesi “yapay zekâ” birçok çekincenin yanı sıra önyargılı değerlendirmelere de konu oluyor. Yapay zekâ kavramının kamuoyuna tanıtılması, uygulamaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi, bilgisayar mühendislerine yepyeni toplumsal ve kültürel sorumluluklar getirirken disiplinler arası çalışmayı da zorunlu kılıyor. Toplumsal dönüşüme öncülük eden bilgisayar mühendislerinin kendilerini nasıl yetiştirdikleri, ne gibi yükümlülüklerle karşı karşıya oldukları, yurtiçi ve yurtdışındaki girişim ve deneyimlerden örneklerle aktarılacak.

11.00 – 11.15 
Ara

11.15 – 13.00  Açıkoturum
Güncel Teknolojiler ve Geleceğin Mühendisliği 

OĞUZ MANAS Oturumu


Yöneten:
Yrd. Doç. Dr. Serdar Çiftçi – Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
Konuşmacılar:
Yrd. Doç. Dr. Bora Aslan – Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Cem Bozşahin – ODTÜ Enformatik Enstitüsü Öğretim Üyesi
İzlem Gözükeleş – BMO Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Enis Karaarslan  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi


Nesnelerin interneti, blokzinciri, yapay zekâ, derin öğrenme, yapay sinir ağları, makine öğrenimi, büyük veri, biyoteknoloji…

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, çoklu disiplinli bilimsel çalışmalar ve bunların endüstrideki uygulamaları bilgisayar mühendislerinin eğitim ve iş yaşamlarını doğrudan etkilerken diğer meslek dallarının da dönüşümüne neden oluyor. Mühendislik eğitimimiz, ülkemizdeki hizmet ve üretim kesimleri ve bilişimciler bu dönüşüme nasıl ayak uyduracak? Geleceğin mühendisliği nasıl olacak, nasıl olmalı?

Geleceği kurmak için yola çıkanlar öngörülerini, önerilerini paylaşacaklar.

13.00 – 14.00 
Ara

14.00 – 15.15  Açıkoturum
Özgür Yazılım, Özgür Toplum 

MUSTAFA AKGÜL Oturumu


Yöneten:
Adil Güneş Akbaş – BMO Özgür Yazılım Komisyonu Başkanı
Konuşmacılar:
Özge Barbaros – Bilgisayar Mühendisi
Chris Stephenson – Akademisyen


Özgür yazılım, teknik bir konu olmanın yanı sıra etik, toplumsal ve politik bir konudur! Teknik yönden bilişimcilere sağladığı özgürlüklerle önemli ilerlemelere zemin oluşturan özgür yazılım, buna ek olarak özgür bir toplum için tüm kullanıcıların gereksinim duyduğu özgürlüklerin elde edilmesinde de önemli bir role ve potansiyele sahip.

Gelgelelim, tüm üstün yanlarına karşın özgür yazılımın gerek bilişimciler arasında, gerekse toplum genelinde yaygınlaşıp benimsenmesi yeterli düzeyde değil. Bilişimciler, özgür yazılımın teknik olanaklarının ötesine bakma gerekliliğinin, özgür yazılımın sağladığı kolektif yazılım geliştirme pratiklerinin, bir topluluk içerisinde yer alma ve toplumsal etkiler yaratma gücünün ne kadar bilincinde?

Özgür yazılımın salt teknik bir konu olmadığını; etik, toplumsal ve politik bir mesele olduğunu düşünen konuşmacılar, tüm bunları özgür yazılımların geliştirilmesinde ve toplumsallaştırılmasında rol alabilecek bilgisayar mühendisleriyle birlikte irdeleyip tartışacaklar.

15.15 – 15.30 
Ara

15.30 –16.00  Sunuş
Bilgisayar Mühendisinin Gözünden: “Monitörün Ötesine Bakmak” 

 

Oktay Dursun – BMO Yönetim Kurulu Yazman Üyesi


Bilgisayar mühendisleri, içine doğduğu ve yaşadığı teknoloji evreniyle önce kendi yaşamlarını değiştirmeye başlamışlardır. Yeni kavramlar, alışkanlıklar ve yöntemler yaratmış ve bunların -bilerek ve bilmeyerek- yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Günümüzün modern ofisinin ardında bilgisayar mühendisleri vardır; hem ürettikleriyle hem tarzıyla. Yine de bilgisayar mühendisleri kendilerini dünyanın geri kalanından farklı bir yere konumlandırdılar; “cool” unvanlar, “trend” teknolojiler, “geek” sohbetlerin arkasında ise tarihin yüzlerce yıllık gerçekleri yatmaktadır. Bilgisayar mühendislerinin kendilerini ve dünyayla ilişkilerini sorgulamaya bir de buradan başlamak gerek…

16.00 – 17.30  Forum
Şimdi Bilgisayar Mühendisi Ne Yapsın?!

NECDET BULUT Oturumu


Kolaylaştırıcılar:
Ali Batuhan Dayıoğlugil, Ekin Kazan


Kurultayda iki gün boyunca tartışılan konuların ardından hep birlikte sorup yanıtlar arayacağız: Gerçekten işimizi yaparken mesleğimizi mi yapıyoruz? Okulda öğrendiklerimizi iş yaşamında uygulayabiliyor muyuz? İş yaşamımız, kendimizi geliştirmeye olanak veriyor mu? Geliştirdiğimiz uygulamaların, sistemlerin niteliğinden hoşnut muyuz? Yurtdışına gitmek çözüm mü? Gidenler, gerçekten gidiyor mu? Yurtdışında iş ve eğitim olanakları ne düzeyde? Oturduğumuz yerden evrensel bilgiye katkıda bulunabilir miyiz? Meslek etiğini, toplumsal sorumluluklarımızı yeterince kavrayıp yaşama geçiriyor muyuz?

Bilgisayar mühendisliği öğrencileri ve meslektaşlarımız deneyimlerini, görüşlerini paylaşacak; bu bağlamda örgütlenmekten ve BMO’dan beklentilerini dile getirecekler.

17.30 – 17.45
Sonuç Bildirgesi Taslağı

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, 10 – 11 Şubat 2018 Cumartesi-Pazar günlerinde, bilgisayar mühendislerinin günlük yaşamlarına ilişkin konuların, öne çıkan teknolojilerin ele alınacağı iki günlük yoğun bir içerikle gerçekleştirilecek.