Sayın Bölüm Başkanı, Değerli Öğretim Üyeleri, Odamızın Saygıdeğer Üyeleri,
Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Hepinizi şahsım ve Bilgisayar Mühendisleri Odası yönetim kurulu adına saygı, sevgi ve en içten duygularımla selamlıyorum. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nda hepiniz hoş geldiniz. Bilgisayar/yazılım/bilişim alanında teknolojiler üreten mühendisleri bir araya getirmesinin yanı sıra meslektaşlarımızı, mesleğimizi doğrudan odağına almasıyla önemli bir boşluğu dolduracak olan bu değerli organizasyonda burada, sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Başta Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olmak üzere, bu önemli organizasyonu planlayan ve yürüten etkinlik düzenleme kurulumuza, önerileri ile biz güç veren danışma kurulumuza ve etkinliğin başarısı için üstün gayret gösteren oda çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Değerli konuklar,
Bildiğiniz gibi, odamız mesleğimizin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesinin yanında, ülkemizdeki bilişim politikalarına yön verilmesi, nitelikli bilişim teknolojileri üretimi ve bilişim teknolojilerinin çıktılarının tüm ülkeye yaygınlaştırılması gibi hedeflerle birlikte tüm meslektaşlarımızın desteğiyle 2012 yılında kurularak çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde kurumsallaşma, kuruluş hedeflerimizin sağlanması, daha güçlü bir meslek odası ve daha örgütlü bilgisayar mühendisleri birlikteliği için önemli adımlar atıldı. 3. Dönem Yönetim Kurulu olarak mesleğimizi, odamızı, ülkemizin bilişim alanındaki teknoloji üretimini bir adım daha ileriye taşıyabilmek için hazırladığımız çalışma programımız kapsamındaki çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz.

Kurumsallaşma, kuruluş hedeflerimizin sağlanması, meslektaşlarımızın beklentilerinin karşılanması ve mesleki sorunlarımızın çözümü kapsamında bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Genç bir oda olarak kurumsal işleyişin sağlanmasını ve bu işleyişin sürekli hale gelmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda odamızın iç işleyişini kurumsal bir yapıya dönüştürecek olan yönergeleri yürürlüğe koyarken, diğer yandan mesleğimizi ve meslektaşımızı odağa alacak mesleki yönetmeliklerin ve oda mevzuatının oluşturulması ve bu mevzuatın odamızın kurumsal bilgi birikimine eklenmesine yönelik çalışmalarımızda çok önemli mesafeler katettik.

Meslek odalarında meslek, meslektaş ve toplum ile ilgili uygulanacak, yönetim kurulu tarafından yürütülecek politikalar, ilgili alanda üretilen çıktılarla/üretimlerle sağlanmaktadır. Odaların bu anlamda üretici güçleri, üretim birimleri komisyonlardır. Üyelerimizin önerileri ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere bir çok başlıkta komisyonlarımızı ve dönemsel çalışma gruplarımızı kurduk ve üyelerimizin her zaman katılım yapabileceği sürekli bir çalışma zemini oluşturduk.

Üyelerimize bulunduğu yerde hizmet verecek, oda-üye ilişkilerini düzenleyecek olan temsilciliklerin açılmasını, mümkün olan illerde temsilci üyelerimizin görevlendirilmesi sağlayarak örgütsel yapımızı bir adım daha ileriye taşıdık.

Oda birimlerimizde, teknokentlerde ve farklı farklı illerde meslektaşlarımızın mesleki, kişisel ve toplumsal gelişimini sağlayacak onlarca eğitim, forum ve toplantı düzenledik. İlgili bakanlıktan aldığımız yetkiyle Temel Bilirkişilik Eğitimleri düzenleyerek üyelerimizin belgelendirilmesini sağladık. Bunun yanı sıra bilirkişilerin mahkemelerde bilişim alanında resmi uzman görüşü olarak kabul edilebilmeleri için gereken Bilişim Bilirkişiliği Eğitimlerinin ve Hizmetlerinin planlanması kapsamında da ciddi mesafeler katettik.

Ana çıktılarını bu kurultayda sizlerle paylaşma fırsatı bulacağımız, binlerce üyemize ulaşarak derlediğimiz bilgisayar/yazılım ve odamıza bağlı diğer mühendislik disiplinlerine ait mühendislerin ülkemizdeki güncel durumunu saptayacak ve geleceğine ışık tutacak Bilgisayar Mühendisleri Profili raporunu hazırladık.

Meslek alanımızla ilgili, kamuoyunu birinci derecede ilgilendiren bilişim projeleri hakkında kamuoyuna doğru bilgiler verilmesi ve her seçim öncesinde yurttaşlarımızda oluşan kafa karışıklıklarının ve kaygıların giderilmesi amacıyla, yayınlandığı günden itibaren ses getiren ve gündem yaratan Seçim Bilişim Sistemi – SEÇSİS raporumuzu kamuoyuna sunduk.

Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken elbette ki geleceğin mühendisleri olarak bayrağı devredeceğimiz öğrenci arkadaşlarımızı da unutmadık. Mezuniyet törenleri, proje sergileri ve meslek tanıtımı etkinlikleri kapsamında memleketimizin dört bir yanında bulunan üniversitelere giderek meslektaş adaylarımızın heyecanını paylaştık. Yine öğrenci üyelerimizin stajyeri bulma sorununa eğilerek, şu an ikincisinin organizasyonunu yaptığımız “StajYeri Destek Programı” çalışmasını başlattık. Düzenlediğimiz Yaz Eğitim Kampı ile bilgi/deneyim paylaşımı ve dayanışma zemini yaratarak öğrenci arkadaşlarımızın mesleki, kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunduk.

Değerli konuklar,
İfade etmeye çalıştığımız gibi, kurumsallaşma ve örgütlenme kapsamında ciddi mesafeler katettik. Geldiğimiz bu noktayı elbette yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlerin de desteği ile odamızın bilişim alanında kamu adına yapılancak mesleki denetim süreçlerinin çerçevesini belirleyerek, odamızı bilişim alanında üretilen mühendislik hizmetlerinin niteliğini ve meslektaşlarımızın istihdamını artıracak politikaları üreten bir organizasyon haline getirmek istiyoruz. Bununla birlikte ulusal bilişim politikalarının üretilmesi, arge-inovasyon faaliyetlerine yön verilmesi, bu politikaların ve faaliyetlerin insan ve toplum odaklı, kamu yararına göre uygulanmasını sağlanması da hedeflerimizden bazıları olarak sıralanabilir. Bu hedefler doğrultusunda gereken çalışmaları planlamaya şimdiden başladık. Kurultayımızda ele alınacak konuların ve yapılacak tartışmaların bu kapsamda bizlere çok zengin çıktılar üreteceğini ifade etmek istiyorum.

Bununla birlikte Endüstri 4.0 paradigması, nesnelerin İnterneti, veri bilimi, özgür ve açık kaynak kodlu yazılımlar, blok zinciri ve bu teknolojilerin birlikte çalıştığı bütünsel sistemler bilişim alanında hem teknolojiyi üreten mühendisler olarak hem de birer yurttaş olarak karşı karşıya kaldığımız, kamuoyu bilgilendirmenin yanı sıra ulusal bilişim politikalarına dönüştürülmesi için eğilmemiz gereken konuların önde gelenleri. Biz biliyoruz ki bu teknolojilerin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve derinleştirilmesi toplumun teknolojik gelişimiyle birlikte ülkemizdeki sayısal uçurumun da kapatılmasını sağlayacaktır.

Değerli arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi mühendislik disiplini doğayı ve toplumu dönüştüren bir faaliyettir. Bununla birlikte mühendislerin meslek icra edebilmesi ve üretilen teknolojinin niteliği de toplumun içinde bulunduğu koşullarla doğrudan ilintilidir. Aydınlanma döneminden sonraki insanlık tarihi bizlere bilimsel bilginin ve bilimin gelişmediği toplumlarda teknoloji üretiminin mümkün olmadığını göstermiştir. Özgür düşüncenin, demokrasinin, laikliğin ve barışın egemen olmadığı toplumlarda ise bilimin gelişmesi, dolayısıyla mühendisliğin icra edilerek insanlık yararına teknolojilerin üretilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bir yandan mesleğimizin gereği olarak teknoloji üretirken diğer yandan da insanlığın ilerici birikimine sahip çıkmalı, ülkemizin demokratik gelişimi için de gereken sorumluluğu almak zorundayız. Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak bizler TMMOB’nin toplumcu mühendislik çizgisi kapsamında bu ikili görevimizi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Kamu kurumu niteliğinde ve kamu ve toplum yararına faaliyet gösteren bir meslek örgütü olarak kamuoyunu meslek alanımız ile ilgili konularda bilgilendirme görevi çerçevesinde yaptığımız onlarca basın açıklaması ile topluma karşı demokratik sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz.

Bundan dolayıdır ki: teknolojinin iyiliğinden kötülüğünden değil, bu teknolojilere sahip olanların, teknolojiyi üretenlerin yani biz mühendislerin, bu teknoloji politikalarını yönetenlerin ve bu teknolojileri hangi kesimler yararına hangi amaçla kullandığından bu amaçların iyiliğinden ya da kötülüğünden bahsedilebilir diyoruz.

Bundan dolayıdır ki: bilginin özgür dolaşımı ve paylaşım ortamı sağlayan Internet zehir değildir, Mustafa Akgül hocamızı da anarak “İnternet Yaşamdır!” diyoruz.

Bundan dolayıdır ki: bilimin yerlisi olmaz, bilimsel bilgi ve bilim üretimi evrenseldir diyoruz.. Altı boş, kolayca tüketilen yazılım ve teknolojide “yerli-milli” söylemleri yerine kolektif ve dayanışmacı/paylaşımcı üretime dayalı, insanlığın ortak malı özgür yazılım ve teknolojilere sahip çıkılmalı bu teknolojiler kapsamında ulusal arge-inovasyon ve teknoloji politikaları belirlenmeli ve teknolojiler üretilmelidir diyoruz.

Değerli konuklar
Aydınlanmayı, bilimi ve bilimsel düşünceyi savunan kesimler olarak ilkini düzenlediğimiz Kurultayımızı ülkemizin en güzide üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile birlikte düzenlemenin şu içerisinden geçtiğimiz dönemde bizler için daha da önem ifade ettiğinin belirtmek istiyorum.

Bilgi birikimini ve yeteneklerini insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve barış içinde yaşamasını sağlayacak teknolojilerin üretilmesi için kullanmak için yola çıkan, yüreği insan sevgisi ve yurtseverlikle dolu mühendisler olarak hepinizi saygı, sevgi ve en içten duygularımla selamlıyor, 2 gün sürecek ve gelenekselleştirmeyi ümit ettiğimiz kurultayımızın mesleğimiz, odamız ve ülkemiz için zengin çıktılar üretmesini diliyorum.

10 Şubat 2018, Boğaziçi Üniversitesi

Birkan Sarıfakıoğlu
Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu